Từ: 同甘共苦
Kí tự La Tinh: tóng gān gòng kǔ
Antonyms:

同床異夢

(tóng chuáng yì mèng)