Từ: 各行其事
Kí tự La Tinh: gè xíng qí shì
Antonyms:

同舟共濟

(tóng zhōu gòng jì)