Từ: 千慮一得
Kí tự La Tinh: qiān lǜ yī dé
Antonyms:

千慮一失

(qiān lǜ yī shī)