Từ: 匱乏
Kí tự La Tinh: kuì fá
Antonyms:

豐富

(fēng fù)


Copyright

© 2012-2022 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.