Từ: 北上
Kí tự La Tinh: běi shàng
Antonyms:

南下

(nán xià)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.