Từ: 動筆
Kí tự La Tinh: dòng bǐ
Antonyms:

擱筆

(gē bǐ)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.