Từ: 劣行
Kí tự La Tinh: liè xíng
Antonyms:

惡行

(è xíng)


善行

(shàn xíng)


惡習

(è xí)


美德

(měi dé)