Từ: 剽竊
Kí tự La Tinh: piāo qiè
Antonyms:

原創

(yuán chuàng)