Từ: 副品
Kí tự La Tinh: fù pǐn
Antonyms:

正品

(zhèng pǐn)


廢品

(fèi pǐn)


次品

(cì pǐn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.