Từ: 別創新格
Kí tự La Tinh: bié chuàng xīn gé
Antonyms:

標新立異

(biāo xīn lì yì)


墨守成法

(mò shǒu chéng fǎ)


別闢蹊徑

(bié bì xī jìng)


墨守成規

(mò shǒu chéng guī)


標奇立異

(biāo qí lì yì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.