Từ: 冷靜
Kí tự La Tinh: lěng jìng
Antonyms:

熱鬧

(rè nào)


狂熱

(kuáng rè)


衝動

(chōng dòng)


暴躁

(bào zào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.