Từ: 冷血
Kí tự La Tinh: lěng xuè
Antonyms:

熱心

(rè xīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.