Từ: 冷落
Kí tự La Tinh: lěng luò
Antonyms:

熱情

(rè qíng)


關心

(guān xīn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.