Từ: 冷僻
Kí tự La Tinh: lěng pì
Antonyms:

熱鬧

(rè nào)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.