Từ:
Kí tự La Tinh: bīng
Antonyms:

(jiāng)


(mín)