Từ: 共和
Kí tự La Tinh: gòng hé
Antonyms:

專制

(zhuān zhì)