Từ: 充足
Kí tự La Tinh: chōng zú
Antonyms:

缺少

(quē shǎo)


枯竭

(kū jié)


缺乏

(quē fá)


短缺

(duǎn quē)