Từ: 借出
Kí tự La Tinh: jiè chū
Antonyms:

告借

(gào jiè)


收回

(shōu huí)


歸還

(guī huán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.