Từ: 個人主義
Kí tự La Tinh: gè rén zhǔ yì
Antonyms:

集體主義

(jí tǐ zhǔ yì)