Từ: 不可名狀
Kí tự La Tinh: bù kě míng zhuàng
Antonyms:

一語破的

(yī yǔ pò dí)