Từ: 三綱五常
Kí tự La Tinh: sān gāng wǔ cháng
Antonyms:

離經叛道

(lí jīng pàn dào)