Từ: 鸠形鹄面
Kí tự La Tinh: jiū xíng hú miàn
Antonyms:

脑满肠肥

(nǎo mǎn cháng féi)