Từ: 领海
Kí tự La Tinh: lǐng hǎi
Antonyms:

公海

(gōng hǎi)