Từ: 颀长
Kí tự La Tinh: qí cháng
Antonyms:

矮小

(ǎi xiǎo)






Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.