Từ: 静物
Kí tự La Tinh: jìng wù
Antonyms:

动物

(dòng wù)