Từ: 静止
Kí tự La Tinh: jìng zhǐ
Antonyms:

移动

(yí dòng)


摇曳

(yáo yè)


震动

(zhèn dòng)


晃动

(huǎng dòng)


运动

(yùn dòng)


动荡

(dòng dàng)


起伏

(qǐ fú)


滚动

(gǔn dòng)