Từ: 静卧
Kí tự La Tinh: jìng wò
Antonyms:

平静

(píng jìng)


翻滚

(fān gǔn)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.