Từ: 醒觉
Kí tự La Tinh: xǐng jué
Antonyms:

觉悟

(jué wù)


沉迷

(chén mí)


省悟

(shěng wù)


醒悟

(xǐng wù)