Từ: 鄙弃
Kí tự La Tinh: bǐ qì
Antonyms: 珍藏 (zhēn cáng)
珍惜 (zhēn xī)Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.