Từ: 遐迩闻名
Kí tự La Tinh: xiá ěr wén míng
Antonyms:

用非所学

(yòng fēi suǒ xué)


默默无闻

(mò mò wú wén)


学非所用

(xué fēi suǒ yòng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.