Từ: 轻率
Kí tự La Tinh: qīng shuài
Antonyms:

慎重

(shèn zhòng)


审慎

(shěn shèn)