Từ: 苟安
Kí tự La Tinh: gǒu ān
Antonyms:

奋发

(fèn fā)


消沉

(xiāo chén)


颓丧

(tuí sāng)