Từ: 舒坦
Kí tự La Tinh: shū tǎn
Antonyms:

难过

(nán guò)


憋闭

(biē bì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.