Từ: 自拔
Kí tự La Tinh: zì bá
Antonyms:

沉溺

(chén nì)


唤醒

(huàn xǐng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.