Từ: 老式
Kí tự La Tinh: lǎo shì
Antonyms:

新式

(xīn shì)