Từ: 细致
Kí tự La Tinh: xì zhì
Antonyms:

粗拉

(cū lā)


毛糙

(máo cāo)


粗糙

(cū cāo)


粗疏

(cū shū)