Từ: 纤细
Kí tự La Tinh: xiān xì
Antonyms:

粗壮

(cū zhuàng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.