Từ: 确信不疑
Kí tự La Tinh: què xìn bù yí
Antonyms:

胡思乱想

(hú sī luàn xiǎng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.