Từ: 生效
Kí tự La Tinh: shēng xiào
Antonyms:

作废

(zuò fèi)


作数

(zuò shù)


失效

(shī xiào)