Từ: 独到之见
Kí tự La Tinh: dú dào zhī jiàn
Antonyms:

拾人牙慧

(shí rén yá huì)


尽去陈言

(jìn qù chén yán)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.