Từ: 浩浩
Kí tự La Tinh: hào hào
Antonyms:

涓涓

(juān juān)