Từ: 流露
Kí tự La Tinh: liú lù
Antonyms:

掩饰

(yǎn shì)


隐藏

(yǐn cáng)