Từ: 洗尘
Kí tự La Tinh: xǐ chén
Antonyms:

饯行

(jiàn xíng)


接风

(jiē fēng)