Từ: 毛毛腾腾
Kí tự La Tinh: máo máo téng téng
Antonyms:

稳稳当当

(wěn wěn dāng dāng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.