Từ: 正品
Kí tự La Tinh: zhèng pǐn
Antonyms:

副品

(fù pǐn)


废品

(fèi pǐn)


次品

(cì pǐn)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.