Từ: 晕迷
Kí tự La Tinh: yùn mí
Antonyms:

糊涂

(hū tú)


睡觉

(shuì jué)


清醒

(qīng xǐng)


迷乱

(mí luàn)


昏迷

(hūn mí)


入迷

(rù mí)