Từ: 敲诈
Kí tự La Tinh: qiāo zhà
Antonyms:

欺诈

(qī zhà)


讹诈

(é zhà)


诓骗

(kuāng piàn)