Từ: 收集
Kí tự La Tinh: shōu jí
Antonyms:

释放

(shì fàng)


散发

(sàn fā)


发放

(fā fàng)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.