Từ: 搁置
Kí tự La Tinh: gē zhì
Antonyms:

抛弃

(pāo qì)


使用

(shǐ yòng)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.