Từ: 打败
Kí tự La Tinh: dǎ bài
Antonyms:

战败

(zhàn bài)